Skip to content

Boosterprik zonder afspraak bij GGD

Naast vaccineren op afspraak is het vanaf maandag 17 januari voor iedereen van 18 jaar en ouder ook mogelijk de boosterprik te halen zonder afspraak bij een vaste locatie van de GGD Haaglanden (dus niet in ons gemeentehuis). Wie zonder afspraak een boosterprik wil, kan het beste terecht bij De Broodfabriek in Rijswijk. Dit is een XL-priklocatie, waar de kans op een wachtrij het kleinst is. Kijk voor meer informatie op de website van GGD Haaglanden.

Wat moet ik meenemen?

Neem het volgende mee als u zich zonder afspraak wilt laten vaccineren:

uw identiteitsbewijs

een mondkapje

trek kleding aan waarbij u makkelijk uw bovenarm kunt ontbloten

Installatie nieuwe burgemeester Björn Lugthart

Onze nieuwe burgemeester, Björn Lugthart, wordt maandag 17 januari 2022 om 19.30 uur geïnstalleerd. Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt hij beëdigd door de commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer drs. Jaap Smit.

Digitaal te volgen

Ook hier is het vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk bij aanwezig te zijn. We nodigen u uit de buitengewone raadsvergadering digitaal te volgen via www.pijnacker-nootdorp.nl/raadlive.

Felicitaties

U kunt uw felicitaties of gelukwens aan Björn Lugthart digitaal sturen via het e-mailadres installatieburgemeester@pijnacker-nootdorp.nl of per post naar het gemeentehuis, Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker.

Digitaal afscheid burgemeester Ravestein

Francisca Ravestein stopt per 17 januari 2022 als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp. Zij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor onze gemeente. In een bijzondere raadsvergadering op woensdag 12 januari om 20.00 uur neemt zij afscheid.

Digitaal afscheid

Vanwege de huidige coronamaatregelen is er helaas geen openbare afscheidsreceptie. De bijzondere raadsvergadering is alleen toegankelijk voor beperkt aantal genodigden. U bent welkom het afscheid digitaal te volgen. Woensdag 12 januari vindt u via www.pijnacker-nootdorp.nl/afscheid een link naar de digitale bijzondere raadsvergadering.

Persoonlijke boodschap voor burgemeester

Heeft u een persoonlijke boodschap voor de burgemeester?

U kunt een kaartje, een brief of een tekening naar het gemeentehuis sturen of brengen. Het adres is Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker. 

IkPas in januari

Het voltallige Bestuur van GGD Haaglanden bestaande uit de wethouders Zorg van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer doet mee aan IkPas. Dat is een jaarlijks terugkerende bewustwordingscampagne om tijdelijk geen alcohol te drinken.

Meer informatie

De campagne is begonnen op 1 januari en duurt de hele maand. IkPas is de Nederlandse variant van Dry January. Meer informatie staat op www.ikpas.nl.

Gebruik van vuurtonnen rond de jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling is het gebruik van een vuurton toegestaan, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Zodra gevaar optreedt voor de openbare orde of als er brandgevaarlijke situaties ontstaan, kunnen de hulpdiensten altijd handhavend optreden.

Vuurton verwijderen uiterlijk 1 januari

De vuurton en asresten moeten uiterlijk op 1 januari om 12.00 uur verwijderd zijn. Als de gemeente de vuurton na die tijd moet weghalen, dan worden de kosten doorberekend op de vuurstoker(s).

Voorwaarden ontsteken vuurtonnen:

 • De vuurstoker is altijd aansprakelijk voor de ongewenste gevolgen en schade die uit het gebruik van deze ton voortkomen.
 • De vuurton moet een dichte bodemplaat hebben.
 • De vuurton moet op een stabiele ondergrond staan, zodat hij niet kan omvallen. Ook niet bij harde wind.
 • De vuurton mag niet op rijbanen of bijvoorbeeld bruggen staan.
 • De vuurton mag niet staan op plaatsen waar schade kan ontstaan aan onder meer straatmeubilair of beplanting door hitte, rook en stank.
 • De vuurton moet minimaal vijf op meter afstand van een object staan.
 • Vuurtonnen mogen gebruikt worden vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 04.00 uur. Dan moet de vuurton gedoofd zijn.
 • Buiten de vuurton zijn vlammen niet toegestaan.
 • Vuurwerk mag niet in de vuurton.
 • Wanneer u gebruik maakt van een vuurton, doet u dit met in acht neming van de corona regels. Dit betekent dat u met de leden van uw huishouden en maximaal 2 bezoekers bij de vuurton mag staan.

Containers dicht rond jaarwisseling

Rond de jaarwisseling haalt de gemeente diverse afval- en hondenpoepbakken tijdelijk weg. Ook zijn er in de gemeente afvalbakken die tijdelijk worden afgesloten.

Bovengrondse containers

Vanaf 30 december worden ook de containers voor de huisvuilinzameling na het legen zoveel mogelijk afgesloten. Bovengrondse papiercontainers worden tijdelijk verwijderd. Dit om schade door vuurwerk of brand te voorkomen. Plaats geen afval naast containers, maar neem het mee terug. Dit is om brandstichting te voorkomen. Bovendien riskeert u een flinke boete als u het toch in de buitenruimte achterlaat.

Vuurwerk bij restafval

In de dagen na de jaarwisseling komen de afvalbakken terug en gaan de containers weer open. Vuurwerkafval hoort bij restafval, dus niet bij papier en karton.

Sluitende begroting voor 2022

De programmabegroting 2022 is alweer de laatste van het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door alle inspanningen van zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren met een financieel gezonde uitgangspositie voor de nieuwe raadsperiode.

Bekijk de gehele begroting op begroting.pijnacker-nootdorp.nl

Unieke raadsperiode

De raadsperiode 2018-2022 zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken in gaan als de periode van de coronapandemie. Uniek voor deze raadsperiode was ook de verkoop van de aandelen Eneco in 2020 waarmee de gemeente eenmalig ruim tachtig miljoen euro kon bijschrijven op de bankrekening. Door het slim inzetten van de opbrengsten van de verkochte aandelen is er jaarlijks ruim anderhalf miljoen euro jaarlijks beschikbaar voor nieuw beleid en investeringen in onder andere wegen, fietsroutes, onderwijshuisvesting en cultuur- en sportaccommodaties.

Omgaan met stijgende kosten

De uitgaven voor de uitvoering van wettelijke taken zoals de jeugdzorg en WMO-voorzieningen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Na lang aandringen bij het Rijk zijn de gemeenten voorlopig gecompenseerd voor de extra kosten voor de jeugdzorg.

Ook de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk afval namen toe. Dit komt met name door de stijgende kosten en belastingen voor het verwerken van restafval. Om de kosten niet nog verder te laten stijgen is het noodzakelijk het afval nog beter te scheiden.

Het is gelukt om de tarieven voor de onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting en afvalstoffenheffing niet verder te laten stijgen dan met de inflatie. Het tarief voor de rioolheffing stijgt helemaal niet en het tarief voor de hondenbelasting daalt zelfs.

Geen kerstboominzameling in 2022

Hoewel het een jaarlijkse traditie is, gaat de kerstbomenactie op woensdag 5 januari vanwege corona opnieuw niet door.

Tijdens de lockdown is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een kerstboominzameling, waarbij inwoners op pad gaan en in groepen samenkomen bij de inleverlocaties, vindt de gemeente Pijnacker-Nootdorp hier niet bij passen.

Niet voor 3 januari buiten zetten!

Daarom wordt uw kerstboom na de feestdagen opgehaald, maar niet vóór maandag 3 januari 2022. In die week beginnen we met het ophalen van kerstbomen.

 • Leg uw kerstboom op een plek die het verkeer niet belemmert en die goed bereikbaar is voor onze vrachtauto’s.
 • Plaats de kerstboom niet dicht bij gevels of heggen in verband met mogelijke brandstichting en ‘overslaan’ van vuur.
 • Denk aan een parkeervak bij de afval aanbiedlocaties van minicontainers en/of de ondergrondse containers.
 • Houd de zogenoemde ‘traanplaat’ van de ondergrondse containers vrij voor het legen ervan.  

De bomen worden op een centrale plek versnipperd.

Andere inlevermogelijkheden

U kunt uw kerstboom ook afgeven bij:

 • het afvalbrengstation van Avalex aan de Molenweg in Nootdorp tijdens de openingstijden
 • de gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker (bedrijventerrein Boezem) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Niet bij gft of in ondergrondse container

Kerstbomen behoren tot restafval. Ze mogen niet in de gft-container aan huis, ook niet verkleind. Het hars uit de boom verstoort de compostering. Kerstbomen kunnen wel (in kleine stukken) in de restafvalcontainer.

Extra energietoeslag voor lage inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Het kabinet verlaagt daarom voor iedereen de energiebelasting. Hiervoor heeft het kabinet 3,2 miljard euro vrijgemaakt. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor per jaar ruim 400 euro minder aan energiebelasting.

Extra steun voor lage inkomens

Om mensen met een lager inkomen extra te helpen, heeft Rijksoverheid kort geleden besloten om nog eens 200 miljoen euro vrij te maken. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) ontvangen eenmalig ongeveer 200 euro om hen te helpen bij het betalen van de energierekening.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is blij met dit besluit van het kabinet. Hoe de uitkering precies geregeld gaat worden is nu nog niet bekend. Zodra er meer informatie beschikbaar is, leest u dit op de website van de gemeente of in de gemeenteberichten.

Openingstijden rond de feestdagen

Rond de feestdagen wijken de openingstijden van het gemeentekantoor af. Op vrijdag 24 en 31 december sluit de gemeente om 15.00 uur.

Panorama Pijnacker-Nootdorp 2050

Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit toekomstbeeld beschrijft de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. De visie is vastgesteld op 25 november 2021. U kunt de visie ook bekijken in het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Zo kunt u zien welk toekomstbeeld we voor ogen hebben.

De Omgevingsvisie is gemaakt samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Zij konden informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie en het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Alle reacties zijn en ideeën zijn bekeken, afgewogen en waar nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.

Wat is ons toekomstbeeld?

Het Panorama 2050 is een inspiratie voor de toekomst. Het laat zien hoe onze gemeente kan worden. In het panorama is onze gemeente opgedeeld in tien verschillende soorten gebieden.

Hoe krijgt de Omgevingsvisie verder vorm?

De Omgevingsvisie is een nieuw beleidsinstrument. We moeten dit maken voor de nieuwe Omgevingswet die 1 juli 2022 in gaat. Voor de nieuwe Omgevingswet vervangen we alle wet- en regelgeving op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Daarmee wil de overheid de regels makkelijker maken en samenvoegen.

Voor de nieuwe Omgevingswet ontwikkelen we nieuwe instrumenten die de oude moeten gaan vervangen. De gemeente is druk bezig met het voorbereiden van alle instrumenten:

 • Omgevingsvisie – geeft een beeld van de toekomst en bevat de grote lijnen van ons beleid.
 • Omgevingsprogramma’s – hierin werken we de grote lijnen van de omgevingsvisie uit in uitvoeringsgericht beleid en maatregelen. Per thema komt er een apart omgevingsprogramma met alle beleid over dit onderwerp. Ook komen er gebiedsgerichte omgevingsprogramma’s.
 • Omgevingsplan – legt alle regels en richtlijnen voor onze gemeente vast. Een omgevingsplan vervangt straks alle bestemmingsplannen en bijvoorbeeld ook de APV regels komen hierin te staan.
 • Omgevingsvergunning – deze heeft u nodig als u iets wilt doen in de openbare ruimte. Straks kunt u in het Digitaal Omgevingsloket zien waar u een vergunning voor nodig heeft en hoe dit werkt.

Meer informatie over de nieuwe Omgevingswet leest u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Uitwerking Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma’s

De gemeente vervangt de bestaande beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving nu stap voor stap door omgevingsprogramma’s. Hier nemen we 5 jaar de tijd voor. We beginnen met een Omgevingsprogramma voor het thema groen in en om de kernen (natuur en recreatie). Ook voor het maken van een Omgevingsplan hebben we nog even de tijd. We starten door per gebied een omgevingsplan te maken. Deze voegen we uiteindelijk samen tot één Omgevingsplan.

GGD start boostervaccinatie alleen op afspraak

De boostervaccinatie is gestart. Mensen geboren in 1945 of eerder kunnen nu online een afspraak inplannen bij de GGD voor een corona boostervaccinatie. Dit kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

 • Voor een online afspraak is het niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten.
 • Maakt u liever een telefonische afspraak? Dan moet u eerst de brief afwachten.

Alleen op afspraak

Let op: U kunt een boosterprik alleen op afspraak halen. U kunt hiervoor dus niet terecht bij de inloopvaccinaties in het gemeentehuis.

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en de boostervaccinatie

De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten.

Meer informatie

Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent voor de boostervaccinatie? Of wilt u meer informatie over de boostervaccinatie? Kijk dan op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Dode vogel gezien? Meld dit bij de gemeente!

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte. Die komt voor bij pluimvee en vogelsoorten. Heel soms kan de ziekte zelfs overgaan van dieren op mensen. Raak zelf nooit een dode vogel aan!

Besmetting

Elke dode vogel is een mogelijke bron van besmetting voor de omgeving. Daarom moet deze snel en hygiënisch worden opgeruimd.

Meldpunt Leefomgeving

Dat kan via het Meldpunt Leefomgeving. Bellen kan ook, op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur, naar telefoonnummer 14 015. Raak dode vogels nooit zelf aan. Ook niet met handschoenen! De gemeente zorgt voor vernietiging van dode dieren.

1000e vaccinatie gezet

Sinds half september is het voor iedereen mogelijk zich in het gemeentehuis zonder afspraak te laten vaccineren. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Een medewerker van GGD Haaglanden zette eind november de 1000ste vaccinatie.

Taart voor medewerkers

Als dank voor het vele prikken, kregen de medewerkers van GGD Haaglanden taart. De ontvanger van de 1000ste vaccinatie ging ook met wat lekkers naar huis. Komende weken blijft het mogelijk om op  op het gemeentekantoor in Pijnacker

Dwangbevel ontvangen?

Heeft u een dwangbevel in naam van de koning ontvangen voor niet betaalde belastingen of leges? Dat kan kloppen. Op 25 november 2021 zijn er door ons deurwaarderskantoor Cannock Chase Public dwangbevelen per post verzonden.

Cannock Chase Public uit Druten is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangesteld als deurwaarderskantoor. Zij mogen de gemeentelijke belastingen en leges die niet op tijd worden betaald voor ons invorderen.

Controleer de gegevens op het dwangbevel

Op het postdwangbevel staan de volgende contactgegevens:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Per adres: Cannock Chase Public
Postbus 103, 6650 AC Druten
T +31(0)88-1168222 (8:30 – 17:00)
teambelastingen@ccc.nl
NL92 INGB 0006800683
Contant: GWK (NS stations)
t.n.v. St. Derdengelden CCP

Twijfelt u aan de echtheid van het dwangbevel? Dan kunt u met deurwaarderskantoor Cannock Chase Public bellen.

Inloggen op hun website kan via: https://mijn.cannockchase.nl. U logt dan in met het dossiernummer en de inlogcode die op uw postdwangbevel staan vermeld.

Geen publiek bij raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert vrijwel elke donderdag vanaf 20.00 uur fysiek in het bestuurscentrum. Door het 1,5 meter-advies en de andere coronamaatregelen is de publieke tribune voorlopig dicht.

Livestream

De openbare vergaderingen zijn te volgen via een livestream op www.pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken

Als u wilt inspreken bij een beeld- of oordeelvormende vergadering, dan kan dit wél fysiek in de raadzaal. Neem daarvoor contact op met de griffie@Pijnacker-Nootdorp.nl. Bij besluitvormende raadsvergaderingen kan niet worden ingesproken. Agenda’s en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Raadpleeg daarom vooraf altijd de gemeentelijke website.

Inloopspreekuur wethouders en burgemeester maandag 29 november

Het college vindt goede communicatie erg belangrijk en komt graag met u in contact. Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder? U bent welkom op het inloopspreekuur. Het eerstvolgende inloopspreekuur is maandag 29 november van 16.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Vooraf aanmelden

Door de nieuwe coronamaatregelen wil de gemeente drukte in de hal van het gemeentehuis voorkomen. U wordt gevraagd u bij dit inloopspreekuur vooraf aan te melden. U wordt dan tijdens dit uur ingepland bij een collegelid. Aanmelden kan telefonisch via 14 015 of door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl. Graag in de mail aangeven over welk onderwerp het gaat, zodat u ingepland wordt bij het juiste collegelid.  

Bibliotheek helpt inwoners met QR-code

Iedereen die hulp kan gebruiken bij met de CoronaCheck-app of het printen van een QR-code is welkom bij het spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid van Bibliotheek Oostland. Ook met andere vragen rondom het digitaal regelen van overheidszaken kunnen inwoners hier terecht.

Op vrijdag 19 november van 14:00 – 16:00 uur is er een extra spreekuur bij CulturA & Zo in Nootdorp.

Wat neem je mee?
Een mobiele telefoon waarop je een SMS kunt ontvangen. Heb je een DigiD met werkende inloggegevens, neem deze dan mee. Als je die niet hebt dan helpen de medewerkers met de aanvraag daarvan. De inloggegevens worden opgestuurd naar je huis en dat duurt een paar dagen. Neem voor de aanvraag van je DigiD je BSN-nummer en een paspoort of identiteitskaart mee.

Raadsvergaderingen

Inwoners, pers en andere belangstellenden zijn weer welkom in de raadzaal. Daarbij wordt in de vergaderruimte 1 ½ meter afstand aangehouden. Gezien de oplopende besmettingscijfers vragen wij belangstellenden die niet inspreken, zo veel mogelijk de vergaderingen digitaal te volgen via www.pijnacker-nootdorp.nl/raadlive. Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

 • donderdag 11 november – beeldvorming
 • donderdag 18 november – oordeelvorming (start 19.30 uur)
 • donderdag 25 november – besluitvorming

De agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl.

Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14 015.

Openbare verlichting Nootdorp

Vanaf woensdagavond 20 oktober is er een storing in Nootdorp waardoor de straatverlichting in sommige wijken is uitgevallen. De automatische aan- en uit-schakelaars werken niet goed. Voor de veiligheid is besloten om de straatverlichting aan te laten staan totdat de problemen zijn opgelost.

Update maandag 8-11

De techniek van Stedin is verouderd. De komende weken werkt de gemeente daarom aan de verdeelkasten. Die krijgen schakelklokken. Tot de wijziging blijven alle lampen aan. Dat lijkt zonde van de elektriciteit, maar veiligheid staat voorop. Gelukkig zijn de meeste armaturen inmiddels voorzien van LED-lampen.

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2021-2022 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022 ligt vanaf 4 november tot 16 december 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u het plan inzien en uw reactie (zienswijze) delen met de gemeente.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op meerdere locaties in Pijnacker en Nootdorp.

Inzage

Kijk voor meer informatie en hoe u de stukken kunt raadplegen vanaf 4 november op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage. Daar leest u ook hoe u op dit plan kunt reageren.

Deze week proefrijden strooiroutes

Deze week rijdt aannemer Vermeulen/Aebi-Schmidt proefritten. Dit om strooiroutes voor de komende winter te controleren.

Lege zoutstrooier

Het weer geeft daartoe nu nog geen aanleiding. Toch kunt u in Pijnacker-Nootdorp op wegen en fietspaden een strooiwagen tegenkomen. Met een lege zoutstrooier (en zonder sneeuwploeg).

Meer informatie

Meer weten over de gladheidbestrijding? Kijk op www.pijnacker-nootdorp.nl/gladheid 

Rijbewijs digitaal verlengen vanaf 1 november

Vanaf 1 november kunnen inwoners van Pijnacker-Nootdorp online een rijbewijs verlengen, een categorie laten toevoegen of een her-afgifte na opheffing ongeldigverklaring aanvragen.

Via smartphone

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) biedt de mogelijkheid dat digitaal te doen via uw smartphone. Dit moet een Android smartphone versie 6.0 of hoger zijn of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13 of hoger. Deze telefoons hebben een NFC-chiplezer. De chiplezer is nodig om een identiteitscheck te kunnen uitvoeren bij het online verlengen van uw rijbewijs. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/rijbewijs. Let op! Als u voor de eerste keer een rijbewijs aanvraagt, dan moet u daarvoor naar het gemeentekantoor. Maak een afspraak via www.pijnacker-nootdorp.nl/afspraakmaken.  De kosten van het aanvragen of verlengen van een rijbewijs bedragen 41 euro.

Eenmalig extra spreekuur in Nootdorp voor hulp bij QR-code

Er zijn verschillende manieren om aan het coronatoegangsbewijs te komen. Via de CoronaCheck-app, door te printen via CoronaCheck.nl of door te bellen met de Covid-informatielijn. De eerste twee mogelijkheden vragen om een DigiD en wat ervaring met smartphone of computer. Iedereen die hier hulp bij kan gebruiken is welkom bij het spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid van Bibliotheek Oostland.

Inwoners uit Nootdorp kunnen deze week in hun woonplaats terecht bij een extra spreekuur op vrijdag 29 oktober van 14.00 tot 16.00 uur bij CulturA & Zo, Dorpsstraat 5.


Wat neem je mee?
Een mobiele telefoon waarop je een SMS kunt ontvangen. Heb je een DigiD met werkende inloggegevens, neem deze dan mee. Als je die niet hebt dan helpen de medewerkers met de aanvraag daarvan. De inloggegevens worden opgestuurd naar je huis en dat duurt een paar dagen. Neem voor de aanvraag van je DigiD je BSN-nummer en een paspoort of identiteitskaart mee.

Raad bespreekt omgevingsvisie in november

Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dat beschrijven we in de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Inmiddels is de visie in concept af en 14 oktober door het college vastgesteld. Samen met het participatieverslag. In november bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie.

De gemeenteraad bespreekt de voorlopig vastgestelde Omgevingsvisie voor het eerst op 2 november. We verwachten dat de raad de Omgevingsvisie vaststelt tijdens de besluitvormende vergadering 25 november. Daarna is de Omgevingsvisie definitief. Op de pagina van de gemeenteraad kunt u zien wanneer de gemeenteraad de Omgevingsvisie precies bespreekt. U kunt de raadsvergadering ook live online bekijken.

Wat is de omgevingsvisie

De Omgevingsvisie schetst een toekomstbeeld van Pijnacker-Nootdorp en de koers die we willen volgen om daar te komen. Deze koers verbeelden we met het Panorama Pijnacker-Nootdorp.

We maken de omgevingsvisie samen

De visie maken we niet alleen. Inwoners, ondernemers en organisaties uit onze gemeente hebben meegedacht. In twee rondes kon iedereen informatie en ideeën aanleveren voor de Omgevingsvisie. Dit kon in oktober vorig jaar via het Panorama 2020 en vanaf juni dit jaar via het Panorama 2050. Het laatste panorama ging samen met de concept Omgevingsvisie en een milieueffectrapportage.

Participatieverslag van alle reacties

Alle 300 reacties op het panorama 2050 en de concept omgevingsvisie staan in het participatieverslag. Hier kunt u lezen welke opmerkingen er zijn en wat we ermee hebben gedaan. Op basis van alle reacties is de Omgevingsvisie aangepast.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl/omgevingsvisie.

Het vergeten plantseizoen

Klimaatverandering

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Het grootste verschil tussen voor- en najaar is het weer. In de afgelopen jaren is er vaak een droge lente geweest, waarin jonge plantjes soms wekenlang water moesten krijgen. In de herfst regent het gewoonlijk meer en zijn de nachten langer en vochtiger. Nieuwe aanplant droogt minder snel uit, wat veel water geven scheelt. Het najaar is dan ook een uitstekend jaargetijde om te planten.

Besparen op kraanwater

Er zijn eenvoudige maatregelen die tuinbezitters kunnen nemen om hun tuin klimaatbestendig te maken, de kans op verdroging te verkleinen en wateroverlast te verwerken tijdens hoosbuien. Daarmee wordt voorkomen dat kostbaar drinkwater gebruikt moet worden om de tuin te sproeien.
Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk regenwater in de eigen tuin op te vangen met een regenton of een vijver. Door beschutte plekjes in de tuin te creëren met bijvoorbeeld hagen en bomen kan de wind de grond en planten minder snel uitdrogen. Door op zoveel mogelijk plekken bodembedekkers te planten, wordt voorkomen dat de aarde in de tuin uitdroogt omdat de grond onder de bodembedekkers koel en vochtig blijft.

Wanneer water geven?
Wie meent toch water te moeten geven, kan dat het beste ’s morgens vroeg of ’s avonds doen want overdag verdampt het water snel. Het is beter om af en toe flink veel water te sproeien dan elke dag een beetje; de planten worden hierdoor sterker. Er is één uitzondering: nieuwe aanplant heeft echt veel vaker water nodig. Maar door in het najaar te planten helpt de natuur flink.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het vergeten plantseizoen en tuintips op www.vergetenplantseizoen.nl.

Genomineerden vrijwilligersprijs 2021 bekend

De vrijwilligersorganisaties in Pijnacker-Nootdorp zetten zich regelmatig in voor onze inwoners. Om dat te waarderen, reikt de gemeente iedere twee jaar de Vrijwilligersprijs uit. 

Een onafhankelijke jury heeft uit vele aanmeldingen vijf organisaties genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2021:

De genomineerden maken kans op één van de drie geldprijzen: 1e prijs € 1.000, 2e prijs € 500 en 3e prijs € 250.

Stemmen tot en met 27 oktober

Van 13 tot en met 27 oktober 2021 kunt u stemmen op één van de genomineerden via www.swop.nl/vip/vrijwilligersprijs. U bepaalt hiermee de helft van de uitslag. De andere helft wordt bepaald door de jury. Wie geen internet heeft, kan de bon opsturen die bij de interviews met de genomineerden in weekblad Telstar/de Eendracht van 13 oktober staat. De prijsuitreiking vindt plaats op 12 november 2021 in CulturA & Zo.

Kruising Veenweg – Laan van Nootdorp dicht van 18 tot en met 29 oktober

Door werkzaamheden is de kruising Veenweg – Laan van Nootdorp afgesloten voor al het verkeer van maandag 18 tot en met vrijdag 29 oktober.

Verkeerskundig onderzoek

Veel fietsers ervaren de tramoversteek op het kruispunt als onveilig. De gemeente liet een verkeerskundig onderzoek doen om de kruising veiliger in te richten. De huidige stoplichten zijn oud en aan vervanging toe. Een nieuwe verkeerslichtinstallatie geeft fietsers en voetgangers meer houvast. Deze installatie draagt ook bij aan betere verkeersdoorstroming op de Veenweg.

Verder is gekeken hoe fietsverkeer veiliger de Laan van Nootdorp kan oversteken. Op het nieuwe kruispunt komt daarom extra ruimte in de middenberm. Daar kunnen fietsers veilig wachten als zij niet in één keer de oversteek halen.

Hulpdiensten

Hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de kruising, maar de bus volgt een omleidingsroute.

Meer informatie staat op www.pijnacker-nootdorp.nl/Veenweg.

Bent u goed zichtbaar op de fiets?

Als fietser in het verkeer bent u kwetsbaar. Zorg dus dat u goed zichtbaar bent, zeker nu het weer vroeger donkerder wordt. De meeste fietsers weten dat fietsverlichting belangrijk is, maar fietsen toch vaak zonder lampjes. Bijvoorbeeld omdat de verlichting is vergeten, de batterijen leeg zijn of de verlichting kapot is of gestolen. En dat brengt risico’s met zich mee.

Tips voor goede verlichting

Als fietser moet u in het donker en overdag bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. U mag hiervoor ook losse lampjes gebruiken. Ook moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen (velgen) of banden. Zorg er ook voor dat uw led-verlichting goed afgesteld staat en niet de andere weggebruikers verblindt.

Op woensdag vaccineren zonder afspraak in gemeentehuis

De komende woensdagen is er van 16.00 tot 20.00 uur een tijdelijke priklocatie van GGD Haaglanden in het gemeentehuis aan het Oranjeplein in Pijnacker. U kunt zich dan zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit gebeurt met het Janssen-vaccin of het Pfizer-vaccin. Heeft u nog twijfels of u zich wilt laten vaccineren? Een arts is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft gemaakt, kan op woensdag zonder afspraak voor een prik terecht. 18-plussers kunnen kiezen uit het Janssen-vaccin of het Pfizer-vaccin. Jonger dan 18 jaar of bent u zwanger? Dan krijgt u het Pfizer-vaccin. Van het Pfizer-vaccin heeft u twee prikken nodig, met minimaal 21 dagen tussen de eerste en de tweede prik. Bij het Janssen-vaccin is 1 prik voldoende.

Wat heeft u nodig?

Neem het volgende mee als u zich zonder afspraak wilt laten vaccineren:

 • uw identiteitsbewijs;
 • een mondkapje;
 • trek kleding aan waarbij u makkelijk uw bovenarm kunt ontbloten;

Na de prik moet u nog een kwartier plaatsnemen in de wachtruimte om er zeker van te zijn dat u geen bijwerkingen krijgt. GGD Haaglanden verzorgt de registratie. U krijgt ook meteen een afspraak voor de tweede vaccinatie, als dat nodig is.

Weer inloopspreekuur college

Nu er steeds minder coronamaatregelen zijn, houdt het college van Pijnacker-Nootdorp weer inloopspreekuren. Het college vindt goede communicatie erg belangrijk en komt graag met u in contact.

Eerstvolgende spreekuur college op 25 oktober

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder? U bent welkom op het inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen. Het eerstvolgende inloopspreekuur is maandag 25 oktober van 16.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Aftrap Stoptober

Wethouder Marieke van Bijnen verzorgde woensdagochtend 22 september de aftrap van Stoptober in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Stoptober is een campagne die rokers uitdaagt om gedurende de maand oktober niet te roken. Vanaf 1 oktober 2021 zullen in heel Nederland rokers elkaar helpen om 28 dagen niet te roken, daarbij aangemoedigd door niet-rokers.

Dit jaar wordt de campagne voor de zesde keer in Nederland georganiseerd door de KWF Kankerbestrijding, Alliantie Nederland Rookvrij, Hartstichting, het Longfonds, het Trimbos instituut en de GGD’en.

Doe je ook mee?

Rokers die mee willen doen met Stoptober kunnen zich tot en met 30 september aanmelden via www.stoptober.nl

Björn Lugthart nieuwe burgemeester

De Rijswijkse wethouder Björn Lugthart wordt de nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, als opvolger van Francisca Ravestein. Hij wordt op 17 januari in Pijnacker-Nootdorp geïnstalleerd.

WhatsApp uw vraag aan de gemeente

Heeft u een vraag aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u die ook via WhatsApp stellen. De gemeente is  bereikbaar op 06 – 15 38 16 83 en streeft ernaar om op uw vragen tijdens kantoortijden binnen 4 uur te reageren.  

Meer kanalen

Natuurlijk blijft de gemeente ook bereikbaar via Facebook, Twitter, telefoon en de brievenpost. Het mobiele nummer wordt alleen gebruikt voor WhatsApp. Voor telefonische vragen blijft het nummer 14 015. Al de contactgegevens vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/contact.

Privacy

Om uw privacy te beschermen beantwoordt de gemeente Pijnacker-Nootdorp over persoonlijke onderwerpen alleen via e-mail, brief en/of telefoon.

Vaccineren zonder afspraak in gemeentehuis

De komende dinsdagen is er van 15.00 tot 19.30 uur een tijdelijke priklocatie van GGD Haaglanden in het gemeentehuis aan het Oranjeplein in Pijnacker. U kunt zich dan zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit gebeurt met het Janssen-vaccin of het Pfizer-vaccin. Heeft u nog twijfels of u zich wilt laten vaccineren? Een arts is aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Iedereen van 12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft gemaakt, kan op dinsdag zonder afspraak voor een prik terecht. 18-plussers kunnen kiezen uit het Janssen-vaccin of het Pfizer-vaccin. Jonger dan 18 jaar of bent u zwanger? Dan krijgt u het Pfizer-vaccin. Van het Pfizer-vaccin heeft u twee prikken nodig, met minimaal 21 dagen tussen de eerste en de tweede prik. Bij het Janssen-vaccin is 1 prik voldoende.

Wat heeft u nodig?

Neem het volgende mee als u zich zonder afspraak wilt laten vaccineren:

 • uw identiteitsbewijs;
 • een mondkapje;
 • trek kleding aan waarbij u makkelijk uw bovenarm kunt ontbloten;

Na de prik moet u nog een kwartier plaatsnemen in de wachtruimte om er zeker van te zijn dat u geen bijwerkingen krijgt. GGD Haaglanden verzorgt de registratie. U krijgt ook meteen een afspraak voor de tweede vaccinatie, als dat nodig is.

Waarom een vaccinatie?

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen snel hun coronaprik halen. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe minder ruimte het coronavirus krijgt om zich te verspreiden. Vaccineren zorgt ervoor dat minder mensen corona krijgen of minder ernstig ziek worden. Kijk voor meer informatie over vaccineren op www.coronavaccinatie.nl of bel met het landelijke nummer 0800 – 1351 (dagelijks van 8.00 – 20.00 uur).  

Blijf bij klachten thuis

Heeft u klachten die kunnen passen bij het coronavirus, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en maak afspraak via www.coronatest.nl om u te laten testen. Zo voorkomt u dat u andere besmet.

Wereldwijde opschoonactie 18 september

Zaterdag 18 september is het zover: World Cleanup Day 2021. Over de hele wereld gaan mensen die dag de straat op om hun buurt zwerfafvalvrij te maken. Dat levert een schonere omgeving op en een prachtig, wereldwijd signaal dat iedereen daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Helpt u ook mee?

In Nederland is Plastic Soup Foundation initiatiefnemer van www.WorldCleanupDay.nl. Nederland Schoon steunt dit initiatief. Helpt u ook mee?

Vrijwilligersprijs 2021

De vrijwilligersorganisaties in Pijnacker-Nootdorp zetten zich regelmatig in voor onze inwoners. Om dat te waarderen, reikt de gemeente iedere twee jaar de Vrijwilligersprijs uit.

Aanmelden

Ook dit jaar kunt u uw vrijwilligersorganisatie weer aanmelden via www.swop.nl/vip/vrijwilligersprijs.

Uit alle inzendingen selecteert een onafhankelijke jury een aantal organisaties, die kans maken op de geldprijzen. Deze genomineerden presenteren zich in weekblad Telstar van 13 oktober 2021. Hierna kunt u een stem uitbrengen op één van de genomineerden. Dus hou Telstar goed in de gaten!

Helden om de Hoek

De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens het vrijwilligersevenement Helden om de Hoek op 12 november 2021.

De Babbeltruc, trap er niet in!

De afgelopen tijd nam het aantal meldingen weer toe van ouderen in onze regio, die slachtoffer werden van een babbeltruc.

Dit is helaas een vorm van criminaliteit die steeds vaker voorkomt: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

Babbeltrucs

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters zien er vaak betrouwbaar uit. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze zeggen dat er extra hulp is ingeschakeld in verband met corona.

Wat kunt u doen?

 • Geloof niet zonder meer een verhaal van een onbekende.
 • Laat nooit een onbekende binnen.
 • Gebruik een deurketting of een kierstandhouder.
 • Toch iemand binnen gelaten? Sluit altijd zelf de deur achter u. Zo kunnen er geen handlangers naar binnen sluipen.
 • Blijf altijd bij uw bezoek in de ruimte.
 • Pin nooit aan de deur, behalve als u zelf iets besteld hebt. Oplichters proberen uw pincode af te kijken om u vervolgens van uw pas te beroven.
 • Kijk voor meer tips op de website van de politie, www.politie.nl

Toch slachtoffer geworden?

Doe altijd aangifte bij de politie. Voordat u aangifte doet, neem contact op met uw bank. Zij kunnen uw rekening blokkeren en zo kan erger voorkomen worden. Is de oplichter nog in de buurt? Bel dan direct 112.

Raadsvergaderingen

In verband met de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad zonder publiek. De vergaderingen zijn online te volgen via www.pijnacker-nootdorp.nl/raadlive. Raadsvergaderingen beginnen om 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

donderdag 9 september – beeldvorming (start 19.00 uur)
donderdag 16 september – oordeelvorming
maandag 20 september – besluitvorming
donderdag 23 september – besluitvorming

De agenda’s en bijbehorende stukken vindt u op pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl

Op www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad vindt u meer informatie over de gemeenteraad. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14 015

De scholen gaan weer beginnen. Pas uw snelheid aan

Met de campagne “De scholen zijn weer begonnen” vraagt Veilig Verkeer Nederland automobilisten rekening te houden met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs die weer naar school gaan. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ondersteunt deze actie van harte en houdt de komende weken extra toezicht bij de scholen.

Breng uw kind lopen of met de fiets

Meer en meer ouders brengen hun kinderen met de fiets of lopend naar school. Een goede zaak In andere gevallen worden kinderen met de auto naar school gebracht. Rond de scholen is het dan ook een drukte van belang wat vaak voor onveilige en onoverzichtelijke situaties zorgt.

Hoe kunt u rekening houden met kinderen?

Nader kruispunten langzaam; dan heeft u tijd om op onverwachte situaties te reageren. Haal kinderen in met een veilige afstand en snelheid. Wees voorbereid op onverwachte acties van kinderen: kijk nog een keer extra als u in de buurt van de school of van een schoolroute bent. Het mooist is natuurlijk als alle ouders hun kinderen met de fiets of lopend naar school zouden brengen.

Wat kan de gemeente hieraan doen?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp plaatst ieder jaar door de gehele gemeente grote blauwe borden  met daarop de tekst: De scholen zijn weer begonnen, pas uw snelheid aan.

Open Dag Bibliotheek Oostland op 28 augustus

Bibliotheek Oostland zet op zaterdag 28 augustus in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp de deuren wagenwijd open om iedereen te laten zien dat de Bibliotheek meer doet dan alleen maar boeken uitlenen. Er zijn workshops, leuke activiteiten en u kunt zelfs boeken laten taxeren!

Fietstocht

Ook kunt u een fietstocht maken langs alle geopende vestigingen, meedoen met een workshop of een kopje koffie komen drinken. Ook de theaterzalen in ’t Web en CulturA & Zo zijn open deze dag.

Verrassing voor nieuwe leden

Als u op deze dag lid wordt, dan ligt er een leuke verrassing voor u klaar. Lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar is altijd gratis. Via www.bibliotheekoostland.nl/opendag is te zien wat er per vestiging op het programma staat.

Ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp ter inzage

In het Hart van Nootdorp, rondom de Koningin Julianastraat, worden een aantal locaties herontwikkeld. Het gaat om de sporthal Jan Janssenhal, het Kindcentrum Regenboog, de voormalige brandweerkazerne en de Klauterbeer. Om de herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

In juni 2021 besprak de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp. De gemeenteraad besloot het plan voor inspraak vrij te geven.

Vanaf 19 augustus
Vanaf 19 augustus tot en met 29 september kunt u het plan inzien en uw reactie (zienswijze) delen met de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan Hart van Nootdorp kunt u vanaf 19 augustus vinden www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage. Daar vindt u ook hoe u op dit plan kan reageren.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan of gaat u graag met ons in gesprek? Dat kan ook! Kijk op www.hartvannootdorp.nl voor data en mogelijkheden van de vragenuren. Ook kunt u met vragen terecht bij ons mailadres hartvannootdorp@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14 015.

Regels voor het parkeren van caravans

Nu de zomer(vakantie) begonnen is en mensen vertrekken of terugkomen van hun vakantie, zien we een toenemende geparkeerde caravans en vouwwagens in Pijnacker-Nootdorp.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogen caravans, campers, vouwwagens en andere aanhangwagens niet langer dan drie dagen op de openbare weg staan. Deze periode is bedoeld om in-/uitpakken en schoonmaken van kampeerwagens mogelijk te maken.

Boete
Bij het niet naleven van de regels, treedt de gemeente Pijnacker-Nootdorp handhavend op. Overtreders riskeren een boete. Caravans (en andere voertuigen) zonder kentekenplaten worden overigens direct verwijderd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Handhaving, tel. 14 015.

Blauwalg in de Dobbeplas

Er geldt een negatief zwemadvies voor de Dobbeplas in verband met het aantreffen van blauwalgen.

Gezondheidsklachten

Als u toch zwemt in de Dobbeplas heeft u grote kans op gezondheidsklachten, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten. Dit geldt ook voor honden die met het water in aanraking komen.

De Provincie Zuid-Holland doet gedurende het zwemseizoen regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater in de diverse zwemplassen, waaronder de  Dobbeplas in Nootdorp. Kijk op www.zwemwater.nl voor meer informatie.

Vaccinatie zonder afspraak mogelijk in Haaglanden

Wilt u zich laten vaccineren, maar heeft u nog geen afspraak gemaakt? Geen probleem! Bij GGD Haaglanden kan iedereen van 12 jaar en ouder zonder afspraak terecht voor een coronaprik.

Minder ruimte om virus te verspreiden

De GGD wil graag dat zoveel mogelijk mensen snel hun coronaprik halen. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe minder ruimte het coronavirus krijgt om zich te verspreiden. Vaccineren zorgt ervoor dat minder mensen corona krijgen, of minder ernstig ziek worden.

Al een afspraak ingepland?

Wie u al een afspraak heeft ingepland, die kan alleen op de afgesproken tijd en plaats terecht. Heeft u al een eerste prik gehad? Dan kunt u niet zonder afspraak uw tweede prik halen.

Waar zijn de locaties?

Op de locaties voor vrije inloop vaccineert GGD Haaglanden met een mRNA vaccin (dit is een Pfizer of Moderna-vaccin). Meer informatie staat op: www.ggdhaaglanden.nl.

Vernieuwen kade Hazepad bijna afgerond

De werkzaamheden aan de kade bij het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp zijn bijna klaar.

Om de kade weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moest deze worden verbreed. Daarvoor moesten bomen wijken. In het gebied leven vleermuizen, een beschermde diersoort. Het onderzoek of de bomen dienen als verblijf voor de vleermuis loopt nog.

Meer informatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat het fietspad aanleggen zodra de uitkomst van het vleermuisonderzoek bekend is. Meer informatie www.hhdelfland.nl/hazepad.

Coronamaatregelen zomerevenementen

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 september 2021. Kleinschalige evenementen zijn onder strikte voorwaarden, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. Het OMT heeft het kabinet hierover advies gegeven. 

Het kabinet zou op 13 augustus besluiten over het verbod op eendaagse evenementen, maar heeft dit besluit in overleg met de evenementensector naar voren gehaald om eerder duidelijkheid te geven aan organisatoren en bezoekers.

Lees het volledige nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Maatregelen reizen in Europa aangepast

Alle EU-landen staan per 27 juli op groen of geel. Alleen bij een nieuwe virusvariant wordt een land oranje. Bij terugkeer uit een geel land is voor reizigers zonder vaccinatie- of herstelbewijs testen in het land van verblijf verplicht.

Door te testen bij terugkeer kan een mogelijke opleving van het virus gedempt worden. Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos. Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord de grens over te gaan.

Blijf op de hoogte

Download de Reisapp en maak het land van bestemming favoriet om op vakantie op de hoogte te blijven van het actuele reisadvies. Lees voor vertrek het reisadvies op Wijsopreis.nl.

Lees het volledige nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Wat te melden? Doe dit in het Meldpunt Leefomgeving

Het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente is bedoeld voor meldingen over zaken die gevaarlijk kunnen zijn of die ergernis wekken. Bijvoorbeeld zwerfvuil, schade aan bestrating, groen, graffiti of speeltuintjes. Laat het ons weten als u iets ziet of als u ergens vragen over heeft.

Op de hoogte blijven van voortgang

Via www.pijnacker-nootdorp.nl/meldpunt kunt u eenvoudig en snel uw melding doen. Wanneer u op deze manier een melding maakt wordt u ook op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding.

Nieuwe beweeg- en sportwebsite

Wethouder Peter Hennevanger en Sportraad voorzitter Louk Teunissen presenteerden op woensdag 21 juli 2021 de website www.pijnackernootdorpactief.nl. De site is een initiatief van de Sportraad Pijnacker-Nootdorp en biedt een overzicht van het aanbod van beweeg- en sportactiviteiten in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw.

Doel van deze website is het in beweging krijgen van onze inwoners door het sport- en beweegaanbod toegankelijk en laagdrempelig te maken. In heel Pijnacker-Nootdorp hangen inmiddels posters om inwoners op de website te wijzen.

Vrijwilligers gezocht voor onderhoud AED’s

In Pijnacker-Nootdorp is de Stichting STREEP actief. Die houdt zich op vrijwillige basis onder meer bezig met advies over en onderhoud van AED’s. Ook verzorgt de stichting reanimatiecursussen voor (potentiële) burgerhulpverleners.

Contact opnemen

De stichting zoekt mensen, die willen zich inzetten voor onderhoud van AED’s in hun buurt. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met de stichting via het e-mailadres info@evenementenehbopijnacker.nl, of telefonisch via 015 – 369 42 79.

Meer informatie

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Meer informatie over AED’s staat elders op onze website.

Welke verpakkingen mogen mee met PMD?

De afkorting PMD staat voor verpakkingen van Plastic, verpakkingen van Metaal en Drankkartons. Van een lege tube tandpasta, de kaasverpakking en lege blikjes frisdrank tot aan lege pakken zuivel of sap: het kan allemaal in de PMD-bak.

Alleen lege verpakkingen horen in het PMD

Niet alle soorten plastic en metaal horen bij het PMD. Alleen verpakkingen horen bij het PMD.

 • Een kleerhanger, een zwembadje en tuinstoelen zijn geen plastic verpakking. Naar de milieustraat dus. Daar kan het gerecycled worden.
 • Ook een metalen wasrekje of gereedschap hoort niet in de PMD, maar kan naar de milieustraat.
 • En medisch afval, zoals injectiespuiten en slangetjes, mag ook niet bij het PMD.
 • Net als speelgoed en piepschuim: ook niet bij het PMD, maar bij het restafval of naar de milieustraat.

Stel jezelf de vraag: is het een verpakking?

Het klinkt ingewikkeld en dat is het soms ook. Maar stel jezelf dan de vraag of het een verpakking is en of het in de container past. Zo ja, dan is de kans groot dat het PMD is. Twijfel je? Dan kun je ook altijd kijken op afvalscheidingswijzer.nl. Ook staat er op steeds meer verpakkingen of het bij PMD hoort of niet.

Zo besparen we grondstoffen met PMD

De verpakkingen van PMD worden gesorteerd en omgezet in grondstoffen die we weer kunnen gebruiken voor nieuwe verpakkingen. Zo is de cirkel weer rond. Hoe meer PMD-verpakkingsmateriaal er in de PMD-container terecht komt, hoe beter!

Meedenkers gezocht!

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning gaat veranderen. Dit moet zo helder en eenvoudig mogelijk. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is op zoek naar inwoners die met ons meekijken bij nieuwe aanvragen voor vergunning.

Halverwege volgend jaar gaat de nieuwe Omgevingswet in. Daardoor verandert er veel in de ruimtelijke wetgeving. Ook in de manier waarop u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvraagt. Dit moet nog eenvoudiger en helderder worden. 

Doe mee

De gemeente heeft uw hulp nodig om het aanvragen van een omgevingsvergunningen te verbeteren. Daarom horen we graag van inwoners en ondernemers of onze aanpassingen ook echt een verbetering opleveren. De gemeente is nu bezig met het aanpassen van de meest voorkomende aanvragen. We willen graag met een aantal mensen onze aanvragen bekijken en doorlopen. Wilt u een paar keer met ons meekijken en commentaar leveren?

Stuur dan een e-mail naar: omgevingswet@pijnacker-nootdorp.nl

Jeugd vakantiepaspoort aanvragen

Het Jeugd vakantiepaspoort kan weer aangevraagd worden voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud. Met het Jeugd Vakantiepaspoort krijgen kinderen van 17 juli tot en met 29 augustus 2021 bij 157 attracties flinke korting of zelfs gratis entree.

Het paspoort is digitaal aan te vragen en kost € 4,50 per stuk. Heb je een geldige Rotterdampas, dan krijg je één exemplaar gratis. Kijk voor alle informatie op de pagina over het Jeugdvakantiepaspoort .

Meer informatie

Lees meer op de website van het Jeugd Vakantiepaspoort, www.jeugdvakantiepaspoort.nl

Sportmarkt op 10 juli

Op zaterdag 10 juli organiseert Team4Talent een grote Sportmarkt, die voor iedereen gratis toegankelijk is. Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je in de zalen van de Viergang en op velden van Avanti tal van sporten uitproberen en informatie krijgen over de sportverenigingen zelf.

De Sportmarkt is een manier om een kijkje te nemen bij verschillende sporten en sportverenigingen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er is veel aanbod in de gemeente en vergeet niet dat sporten en bewegen vooral heel leuk is!

Naast het geven van workshops staan verenigingen klaar met een marktkraam om daar alle vragen over de vereniging te beantwoorden. Het kan zijn dat je opzoek bent naar een sport, dat je wel eens een andere sport wilt proberen of omdat je sporten gewoon helemaal fantastisch vindt. Iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig.

Verschillende verenigingen

Er staan elf verschillende verenigingen voor je klaar op deze middag:

 • Hockeyclub Pijnacker 
 • Voetbalvereniging DSVP 
 • Badminton Club Pijnacker 
 • Tafeltennisvereniging Pijnacker
 • Avanti Korfbal
 • Twirlteam Surprise 
 • Christelijke Gymnastiekvereniging K&V Pijnacker 
 • Studio Domingos (HipHop, Afrodance, Jumping Fitness, Limo Yoga en Kangoo Jumps)
 • Volleybalvereniging Netwerk 
 • Voetbalvereniging RKDEO
 • IJsvereniging Pijnacker (Schaatsen)

Stichting Wetswinkel Delfland opent haar deuren weer

Heeft u een probleem met uw werkgever? Komt u er niet uit met uw verhuurder? Of wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van uw gemeente? Maar heeft u niet de financiële middelen om een advocaat in te schakelen? Dan kunt u bij Stichting Wetswinkel Delfland terecht voor vrijblijvend juridisch advies.

Vanaf 8 juli op afspraak

De Wetswinkel is een vrijwilligersorganisatie die gratis juridisch advies verleent. Hun insteek is dat iedereen in de samenleving hulp moet kunnen krijgen bij juridische problemen. Vanwege Corona is de Wetswinkel Delfland lange tijd gesloten geweest, maar vanaf 8 juli kunt u weer bij ze terecht. De adviseurs van de Wetswinkel Delfland behandelen bijna elk rechtsgebied behalve het belastingrecht.

Elke tweede en vierde donderdagavond van de maand staan de adviseurs van de Wetswinkel voor u klaar met juridisch advies in bibliotheek Oostland in Pijnacker, van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Binnen twee weken na dit gesprek ontvangt u vervolgens een advies. Vanwege Corona werkt de Wetswinkel Delfland voorlopig alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via de website www.wetswinkeldelfland.nl

Stel uw monument open op 11 en 12 september

Sinds 1987 wordt ieder jaar in het tweede weekend van september de Open Monumentendag georganiseerd. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot het grootste culturele evenement van Nederland met jaarlijks rond de één miljoen bezoekers.

Open monumentendag

Als de omstandigheden het toelaten kunnen we dit jaar genieten op zaterdag 11 en zondag 12 september tijdens de open Monumentendag. Bent u net zo trots op uw monument en wilt u dat met onze inwoners delen? Meld u dan aan, u bepaalt zelf wat u wilt laten zien en op welke tijden u uw monument openstelt. Altijd leuk om een activiteit bij uw monument te organiseren, zoals een rondleiding of een muzikale noot, maar dat is natuurlijk geen ‘must’.

Vlag met logo

Opengestelde monumenten zijn tijdens Open Monumentendag te herkennen aan een vlag met daarop het logo van Open Monumentendag. De opengestelde monumenten en bijbehorend programma worden op de website gepubliceerd en de gemeente zorgt voor de nodige promotie. Natuurlijk mag u zelf ook reclame maken.

Aanmelden

Bent u enthousiast geworden en wilt u uw monument tijdens Open Monumentendag 2021 (gedeeltelijk) openstellen voor publiek? Meld u dan voor 1 augustus via het Inschrijfformulier Open Monumenten Dag 2021 of via M.Pouw@Pijnacker-Nootdorp.nl. Uiteraard is uw aanmelding onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Maaibeleid gemeente

Maaien ligt gevoelig en iedereen heeft er wel een mening over: te veel, te weinig, onveilig, slordig, te laat, te vroeg, onkruid, ongedierte. Vooral over de plekken waar ecologisch beheer plaats vindt, is veel te doen. Deze plekken worden vaak pas in juli gemaaid. Waarom doen we dat eigenlijk? Daar zijn verschillende redenen voor.

Verkeersveiligheid

De eerste is verkeersveiligheid. Met dit groeizame weer (warmte en vochtigheid) schiet het gras uit de grond. Tegelijkertijd moet het zicht voor verkeersdeelnemers goed blijven.

Broedseizoen voorbij

De tweede reden is dat het broedseizoen voor de meeste vogels op 15 juli voorbij is (watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus). Nesten en eieren zijn tijdens de hele periode wettelijk beschermd. Maaien mag dan niet.

Ecologisch beleid

De derde reden is ecologisch beleid. Het lijkt onlogisch, maar maaien kan een bijdrage leveren aan het behouden van verschillende planten en bloemen. Als we niet maaien, dan nemen eerst de grassen toe, dan struiken en bomen en wordt het grasland ongeschikt als leefgebied. Willen we graslanden en de hele levende have daarin behouden, dan moeten we dus wel maaien. Soms blijft het maaisel een paar dagen liggen. Rupsen bijvoorbeeld kunnen dan een veiliger heenkomen zoeken. Maar te lang laten liggen van het maaisel leidt juist tot verstikking en verzuring en meer grassen. Dat willen we ook niet.

Geef uw mening over het Energietransitieplan

Nederland gaat in 2050 helemaal van het aardgas af. Voor bijna iedereen heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas. Ook koken veel mensen op aardgas en wordt ook kraanwater verwarmd met aardgas.

Omschakeling

De omschakeling van aardgas naar een andere warmtebron is een grote uitdaging en als we alle woningen in Pijnacker-Nootdorp van het aardgas af willen halen is dat een hele klus. Gelukkig hoeft het niet van vandaag op morgen te gebeuren. In het concept Energietransitieplan staat beschreven hoe wij deze overstap willen maken en maken we het tijdspad inzichtelijk.

Zienswijze indienen

Vanaf nu is het plan digitaal te bekijken op de pagina www.pijnacker-nootdorp.nl/energieplan .
We willen graag weten wat u van dit plan vindt. U kunt uw mening geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan tot en met 1 september 2021.

Blauwalg in de Dobbeplas

De Provincie Zuid-Holland doet gedurende het zwemseizoen regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater in de diverse zwemplassen, waaronder de  Dobbeplas in Nootdorp. Resultaat van het onderzoek is dat voor de Dobbeplas een waarschuwing is afgegeven in verband met het aantreffen van blauwalg.

Gezondheidsklachten

Als u toch zwemt in de Dobbeplas heeft u kans op gezondheidsklachten, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten. Dit geldt ook voor honden die met het water in aanraking komen.

Kijk op www.zwemwater.nl voor meer informatie.

Word vakantiemaatje!

Het maatjes- en mentorproject Jong Perspectief zet deze zomer op herhaling Vakantiemaatjes in om jongeren uit kwetsbare gezinnen een leuke vakantie te bieden.

Overweldigend succes
Vorig jaar is dit project vanwege Corona ontstaan en dit bleek zo’n overweldigend succes dat we het graag weer inzetten! In sommige gezinnen loopt het iets minder om uiteenlopende redenen. Veel gezinnen beschikken over onvoldoende financiële middelen om uitstapjes te maken. Vanuit verwijzers, waaronder schoolmaatschappelijk werk en jeugdhulp, worden deze zorgen rondom deze gezinnen gedeeld. Om de jongere toch een leuke vakantie te bieden zet Jong Perspectief deze zomer wederom Vakantiemaatjes in.

Koppelen
Mariska van der Knaap van Jong Perspectief: ”Een vakantiemaatje wordt gekoppeld aan een kind in de leeftijd van 6 tot 14 jaar bij hem in de buurt en samen ondernemen zij gezamenlijk activiteiten, uiteraard coronaproof! Ze sluiten aan bij de activiteiten die er in de buurt worden georganiseerd of gaan zelf op pad. Vooraf is er een informatiebijeenkomst, ontvangt het vakantiemaatje een activiteitenbudget en ook spelmateriaal en activiteitentips. Tijdens de vakantie kun je natuurlijk terugvallen op de begeleiding van ons als projectmedewerkers”.

Aanmelden
Wil jij een kind een onvergetelijke vakantie bezorgen en ben jij deze zomer minimaal 3 weken beschikbaar voor tenminste 4 uur in de week? Meld je dan aan als vakantiemaatje bij Jong Perspectief via info@jongperspectief.nl of bel Mariska van der Knaap (06 – 282 15 084) of Cindy van Wijk (06 – 570 75 691). Zij vertellen je graag meer hierover!

Kinderen aanmelden
Leeftijd om vakantiemaatje te kunnen worden is vanaf 16 jaar (16 en 17-jarigen worden als koppels ingezet, dus leuk om samen met een vriend/vriendin te doen). Studenten die vanwege corona op zoek zijn naar een stage-alternatief zijn ook van harte welkom. Aanmelden van kinderen en jongeren kan ook via het hiervoor bij bovengenoemde e-mailadres en telefoonnummer.

Verzamelplan 2021-2022

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021-2022’ ligt vanaf 10 juni tot en met 21 juli ter inzage. Tijdens deze periode kunt u ook een inspraakreactie indienen.

In het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022 zijn (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één  verzamelplan.

Lees meer op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en bekijk de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Ervaringsmeter Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Ontvangt u ondersteuning vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp of heeft u onlangs ondersteuning gekregen? Dan roept de gemeente u op om uw ervaringen over deze ondersteuning te delen.

Online tool
Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op het gebied van welzijn, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen. Door uw ervaringen te delen helpt u de gemeente om haar dienstverlening te verbeteren. En daarmee helpt u ook veel andere inwoners. Om het delen van uw ervaringen zo eenvoudig mogelijk te maken, maakt de gemeente sinds 14 december 2020 gebruik van de ErvaringsMeter Pijnacker-Nootdorp: een online tool waarmee het voor inwoners eenvoudiger moet worden om hun ervaringen – anoniem – met de gemeente te delen.

Deelt u ook uw ervaringen?
U vindt de ErvaringsMeter op www.pijnacker-nootdorp.nl/ervaringsmeter. Deelt u uw ervaring liever persoonlijk met de gemeente of heeft u hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Zwem alleen in zwemwater

Het zwemwater in onder andere De Dobbeplas en Delftse Hout wordt gecontroleerd op kwaliteit. Dit geldt niet voor andere sloten en vaarten. Met warm weer kunnen bacteriën gemakkelijker vermenigvuldigen in sloten en open water. Hier kunt u dus beter niet in zwemmen.

Check de kwaliteit van zwemwater op www.zwemwater.nl

Aandacht voor schoon, voldoende en veilig water

Het Hoogheemraadschap van Delfland vraagt samen met andere waterschappen aandacht van inwoners voor het belang van schoon, voldoende en veilig water.

Waterbazen
De campagne ‘Waterbazen’ geeft veel tips over wat mensen met relatief eenvoudige ingrepen zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat overvloedig regenwater in de bodem kan zakken, in plaats van dat het wordt afgevoerd via het riool. Ook het gebruik van minder leidingwater is van belang.

Bewuster omgaan met water
Inwoners kunnen zelf veel doen door bewuster om te gaan met water en alles wat daarmee te maken heeft. Regenwater opvangen, de auto wassen in de wasstraat omdat dat duurzamer is, geen billendoekjes door de wc spoelen en een geveltuintje aanleggen: het zijn allemaal dingen die helpen.

Meer informatie
Op https://www.hhdelfland.nl/inwoner/waterbazen-1 staat meer informatie. Daar zijn ook verschillende filmpjes te vinden die tips geven over het beter omgaan met water.

Snoei overhangend groen

Gaat u bomen of struiken snoeien? Verwijder dan ook overhangende takken bij trottoirs, brandgangen en fietspaden. Zo blijft er een vrije doorgang voor wandelaars, kinderwagens, rolstoelen en fietsers.

Sneltesten voor eindexamenkandidaten

Eindexamenleerlingen met corona gerelateerde klachten kunnen vanaf 17 mei t/m 1 juni een sneltest doen op de GGD-testlocaties in Leiden of Gouda. De uitslag van de test volgt binnen 30 minuten na de test-afname.

Aanmelden voor een sneltest
• Leerlingen kunnen bellen voor een testafspraak met 085-0782878 vanaf 8:00 uur.
• Tussen 07:30 – 08:00 uur kan een e-mail met ‘Examen’ in het onderwerp gemaild worden naar vragenovercorona@ggdhm.nl met een telefoonnummer van de leerling en/of ouder/verzorger. Dan zal er telefonisch contact worden opgenomen en kan direct een testafspraak voor een sneltest gepland worden.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen 2020

Het bestemmingsplan ‘Ypenburg-Nieuwe Veen 2020’ is gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad en ligt vanaf 20 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Lees meer op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage en bekijk de stukken op  www.ruimtelijkeplannen.nl.  De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Houd u aan de snelheidslimiet

We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. Wat de reden ook is: (iets) te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom!

Onverwachte verkeerssituaties
In de bebouwde kom kunt u vaak in onverwachte verkeerssituaties terecht komen. Zo hebt u te maken met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen om ernstig gewond te raken.

Bebouwde kom
Neem als automobilist altijd uw verantwoordelijkheid: Houd u in de bebouwde kom aan de limiet van 30 en 50 km per uur. Als iedereen dat doet, dan scheelt dat honderden slachtoffers per jaar. En flink wat ergernis en agressie. Een snelheidsweter kent zijn snelheid beter. Bovendien staan er flinke boetes op (iets) te hard rijden. Zo kan 10  km te hard rijden in een 30 km gebied u al 74 euro kosten.

Veiliger verkeer
Als automobilist kunt u bijdragen aan veiliger verkeer. Houd uw snelheid dus in de gaten!

Bibliotheek helpt bij afspraak coronaprik

Heeft u een brief ontvangen over de prik tegen corona? Heeft u vragen over de brief of hulp nodig bij het maken van een afspraak? Kom dan naar het corona-spreekuur in de Bibliotheek Oostland, locatie Pijnacker.

Het spreekuur is elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen met medewerkers van de bibliotheek via (015) 369 44 30 voor meer informatie of om een afspraak te maken. Neem uw BSN nummer, agenda en uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee naar de afspraak.

Raad bespreekt profielschets nieuwe burgemeester

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt een nieuwe burgemeester. Maandag 10 mei gaat de gemeenteraad een belangrijke stap zetten. De raad bespreekt dan in een openbare vergadering de profielschets voor de nieuwe burgemeester en biedt deze aan de Commissaris van de Koning aan.

Profielschets burgemeester Pijnacker-Nootdorp (PDF, 2MB) (Download)

In de profielschets is beschreven wat we van een nieuwe burgemeester verwachten. Na vaststelling in de raad wordt de vacature bekendgemaakt in de Staatscourant van 14 mei 2021 en op de website van de provincie Zuid-Holland. Vanaf dan kan er gesolliciteerd worden!

Gemeentehuis gesloten op 13 en 14 mei

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Dodenherdenking 2021

Ook dit jaar zal op 4 mei ’s morgens een sobere dodenherdenking plaatsvinden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Vanwege Covid-19 is een openbare herdenking ’s avonds zoals wij dat altijd gewend waren, nog niet mogelijk. Het corona-virus is nog steeds onder ons en gevaar voor besmetting blijft aanwezig.

Het gemeentebestuur zal samen met de vaste kransleggers een krans of bloemstuk plaatsen bij het oorlogsmonument in Pijnacker en in Nootdorp. Tijdens een korte bijeenkomst zullen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van vredesmissies nadien worden herdacht.

Het is voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp mogelijk om vanaf 12.00 uur zelf bloemen neer te leggen bij de oorlogsmonumenten. Als meerdere personen tegelijk bloemen willen neerleggen, houd u dan u a.u.b. 1,5 meter  afstand tot elkaar.

Vlag halfstok
U wordt net als vorig jaar gevraagd op 4 mei de gehele dag de Nederlandse vlag (zonder wimpel) halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang) en om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen.

Gemeentehuis gesloten op 5 mei

Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn alle gemeentelijke diensten gesloten.

Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen.

De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april. Lees op Rijksoverheid.nl wat er vanaf 28 april weer kan.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan.

Openingstijden rond Koningsdag

Op maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn alle gemeentelijke diensten bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp gesloten.

Storing op Nederlandse identiteitskaarten uitgegeven tussen 4 januari en 17 maart 2021

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) heeft gemerkt dat er een storing kan ontstaan bij de chips van indentiteitskaarten met modelnummer 012, afgegeven tussen 4 januari en 17 maart 2021. Het gaat om de inlogfunctie van de ID-kaart, die gebruikt kan worden voor het digitale inloggen. Met de ID-kaart zelf is niets aan de hand.

U kunt de ID-kaart gewoon gebruiken om uzelf te identificeren en binnen Europa te reizen. Als u de inlogfunctie geactiveerd heeft, kan het wel voorkomen dat de ID-kaart niet goed wordt uitgelezen door een documentscanner. Bijvoorbeeld wanneer uw document uitgelezen wordt bij de bank of het ziekenhuis.

Wat kunt u doen?
Heeft u de inlogfunctie nog niet geactiveerd? Dan wordt u verzocht dit niet te doen totdat de RVIG een oplossing heeft voor de storing.

Heeft u de inlogfunctie wel al geactiveerd of moet u deze op korte termijn gebruiken? Dan kunt u gratis uw ID-kaart vervangen tot uiterlijk 1 september 2022. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente Pijnacker-Nootdorp via 14 015.

Verder met het Nieuwe Inzamelen

Deze maanden gebeurt er veel rondom het Nieuwe Inzamelen. De meeste wijken zijn al over op het nieuwe systeem en we starten nu met de laatste maatwerklocaties. De planning is dat het Nieuwe Inzamelen halverwege dit jaar in de hele gemeente is ingevoerd.

Wat is er al gebeurd?
De afgelopen maanden zijn de wijken Nieuweveen, Nootdorp Centrum-West, Pijnacker-Noord en Ackerswoude (deels) over gegaan op het Nieuwe Inzamelen. De wijken Koningshof, Keijzershof, Tolhek, Pijnacker-Centrum Dorp en De Venen gingen al eerder van start. Net als de wijken Emerald en Klapwijk.

Waar zijn we nu mee bezig?
• Binnenkort gaan de wijken Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant en ’s-Gravenhout-Bos over op de nieuwe manier van inzamelen. Als laatste zal ook Oud Delfgauw overgaan.

• In de wijk Achter het Raadhuis zijn nog vier locaties voor ondergrondse containers niet vastgesteld. De locaties kun je bekijken en erop reageren via www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage. Bij de start van het Nieuwe Inzamelen in deze wijk komen er tijdelijke bovengrondse containers bij deze locaties, totdat de definitieve locaties zijn bepaald.

• Daarnaast moeten de locaties voor de ondergrondse containers nog bepaald worden in het gedeelte Oud Delfgauw ten zuiden van de Delftsestraatweg en de Laan van Klapwijk in Ackerswoude. Hier zullen we bewoners bij betrekken.

• Ook zijn er nog een paar maatwerklocaties. Dit zijn losse straten en appartementengebouwen waar we de manier van afvalinzameling nog op een later moment zullen bepalen. Bewoners worden hierover apart geïnformeerd.

Aanpassen milieuparkjes
Zodra het Nieuwe Inzamelen in de hele gemeente is ingevoerd, worden de milieuparkjes aangepast. Op dit moment staan er bij milieuparkjes verzamelcontainers voor glas, textiel, PMD en oud papier. Dat gaat straks veranderen.

De containers voor PMD en oud papier zijn straks niet meer nodig op de milieuparkjes. De belangrijkste reden daarvoor is dat PMD en oud papier met het Nieuwe Inzamelen aan of vlakbij huis worden ingezameld. Ook zamelen verenigingen nog oud papier in.

Daarnaast kan het zijn dat de huidige inzamelpunten van glas verschuiven. Doordat er containers voor PMD en papier verdwijnen, komt er ruimte vrij en kunnen we de inzameling van glas efficiënter inrichten. Ook willen we rekening houden met de aanpassing van het statiegeldsysteem in 2022. Er zal waarschijnlijk steeds meer glas bij winkels terug gebracht gaan worden. Containers voor glas bij winkelcentra lijken dan een beter optie dan in de woonwijk waar ze vaak voor overlast zorgen.

De gemeente streeft ernaar alle locaties voor ondergrondse containers dit voorjaar te hebben vastgesteld.

De processierups bezoekt ook dit jaar weer onze gemeente

Ook dit jaar bezoekt de processierups ons land en dus ook onze gemeente. De processierups kan zich bij grote aantallen tot een plaag ontwikkelen. In Nederland krijgen we hier steeds vaker mee te maken. Dit komt bijvoorbeeld door de veelvuldige aanplant van eiken langs wegen en singels en de afname en afwezigheid van natuurlijke vijanden. Ook verstedelijking, verlies aan leefgebied en klimaatverandering speelt een rol.

Maatregelen

De processierups geeft overlast en is schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt daarom maatregelen om overlast van de processierups te beperken.
De gemeente hanteert drie methoden om de processierups te bestrijden:
1. Ecologische methode: door meer nestkastjes op te hangen en waar mogelijk het maaibeleid aan te passen krijgen de natuurlijke vijanden van de rups de kans om zich te ontwikkelen. Daarnaast zorgt deze methode voor meer biodiversiteit.
2. Preventieve methode: door het verspreiden van nematoden (aaltjes) op locaties met veel eiken. Deze aaltjes zijn een van de natuurlijke vijanden van rups. De nematoden worden na 10 april in de avonduren en onder de juiste weersomstandigheden aangebracht.
Deze preventieve methode wordt zorgvuldig toegepast om overlast op drukbezochte locaties te beperken. Zo volgt de gemeente de voorwaarden zoals de Wet Natuurbescherming die omschrijft. Ook wordt de beheerkaart van de Vlinderstichting geraadpleegd en volgt zij het advies zoals omschreven staat in de leidraad die het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omschrijft.

Op onderstaande locaties zal de gemeente dit jaar de processierups preventief behandelen:
• Nootdorp, De Poort;
• Nootdorp, Hoefsmid en Koperslager;
• Pijnacker, Sportlaan;
• Delfgauw, Laan van Ruijven;
• Delfgauw, recreatie bosgebied Ruijven langs het fietspad bij Urban sportveld.

3. Curatieve methode: door de rupsen weg te zuigen en op een juiste manier af te voeren. Dit wordt uitgevoerd door een aannemer uit de buurt na constatering van ambtenaren uit het wijkteam of na een melding uit het Meldpunt Leefomgeving.

Meer informatie
Elke rups bevat zo’n 700.000 brandharen. Zowel door direct als indirect contact met huid- en/of slijmvliezen (ogen) met de brandharen kunnen mensen en (huis)dieren aan deze brandharen worden blootgesteld. Doordat de brandharen weerhaakjes hebben, kunnen zij zich vastzetten in de huid, ogen, neus, keel en bovenste luchtwegen. Dit kan irritaties veroorzaken. Meer informatie staat op de website van de GGD Haaglanden.

Meldpunt Leefomgeving
Heeft u een nest van de processierups gezien en of gevonden? Geef dit dan door aan  de gemeente via het Meldpunt Leefomgeving.

Locaties ondergrondse containers Nootdorp

Voordat we in de wijken Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant over kunnen op het Nieuwe Inzamelen, plaatsen we ook hier binnenkort de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. De meeste locaties hiervoor zijn vastgesteld. Vier locaties in Achter het raadhuis staan vanaf 2 april open voor zienswijzen.

Het college heeft de meeste locaties voor ondergrondse verzamelcontainers op 23 maart 2021 vastgesteld. In de wijk Achter het raadhuis zijn echter nog vier nieuwe locaties noodzakelijk. Omdat deze locaties te sterk afwijken van het oorspronkelijke locatieplan uit 2020 zijn deze nu vrijgegeven voor zienswijzen.

Zienswijze indienen vanaf 2 april
Van vrijdag 2 april tot en met donderdag 13 mei kunt u een zienswijze indienen op de locaties voor ondergrondse containers. Meer informatie over de locaties en het indienen van een zienswijze vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/terinzage.

Realisatie gaat verder
Tijdens de periode voor het indienen van zienswijzen wordt het Nieuwe Inzamelen in de wijk Achter het Raadhuis wel verder gerealiseerd. Dit betekent dat op de locaties die nog niet zijn vastgesteld, tijdelijk bovengrondse voorzieningen worden geplaatst. Wanneer de locaties definitief zijn, zullen ook hier definitieve ondergrondse containers geplaatst kunnen worden.

Controle op de Hondenbelasting

In april wordt een controle gehouden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp of houders van (een) hond(en) daarvan aangifte hebben gedaan. De controleurs kunnen zich legitimeren en werken voor het bedrijf Legitiem B.V. uit Duiven. Zij doen een zogenaamde ‘blinde controle’. Dat betekent dat er ook aangebeld wordt bij inwoners die al hondenbelasting betalen.

Meerdere honden
Iedereen die één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Het maakt voor de hondenbelasting geen verschil of uw hond groot of klein is en of hij wel of niet op straat komt. De houder van de hond is degene die de hondenbelasting moet betalen. Meestal is dat de eigenaar, maar het kan ook de verzorger zijn, die geen eigenaar van de hond is. Als in een gezin meerdere honden zijn, wordt één gezinslid als houder van alle honden aangemerkt. Ook een bedrijf kan houder van een hond zijn, bijvoorbeeld een waakhond.

Aangifte doen
Heeft u een hond, maar betaalt u nog geen hondenbelasting? U kunt aangifte doen via www.pijnacker-nootdorp.nl/hondenbelasting. Nadat de aanmelding bij de gemeente binnen is, ontvangen hondenbezitters een aanslag hondenbelasting thuis. Er wordt dus niet aan de deur betaald.

Niemand thuis
Als de controleur niemand thuis treft, laat de controleur een brief achter. U wordt dan verzocht aangifte doen via www.pijnacker-nootdorp.nl/hondenbelasting. Als u geen mogelijkheid heeft om online aangifte te doen, dan kunt u een aangifteformulier hondenbelasting aanvragen via telefoonnummer 14 015.

Burgemeester Ravestein stopt per 1 januari 2022


Burgemeester Francisca Ravestein heeft aan de Commissaris van de Koning laten weten dat zij stopt in januari 2022. Haar ambtstermijn loopt nog tot oktober 2022, maar zij beëindigt haar functie eerder om een nieuwe burgemeester de gelegenheid te geven voor de verkiezingen te beginnen.

Door haar ontslag nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp voldoende tijd een opvolger te vinden.

Eigenaren voertuigen gezocht

Aan de Vossenzoom in Pijnacker staat al enige tijd een aanhangwagen in de openbare ruimte. Langs de Gildeweg in Nootdorp gaat het om een caravan. Dit mag niet op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om voertuigen zonder kenteken.

Vernietiging
Wij roepen de eigena(a)r(en) deze binnen één week na publicatiedatum te verwijderen. Daarna gaan wij over tot bestuursdwang. Hierbij worden de voertuigen – zo mogelijk – op kosten van de eigenaar verwijderd en vernietigd.

Maatregelen tegen corona blijven


De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met 20 april in lockdown. Door ons aan de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Lees meer over de maatregelen op de website van Rijksoverheid.nl

Online lezing: vrolijk besparen in tijden van crisis

Elke economische crisis valt rauw op ons dak. Kom ik straks nog rond? Hou ik mijn baan? Wat gaan de aandelen- en huizenprijzen doen? Op dinsdag 23 maart om 20.00 uur geeft besparingsdeskundige Marieke Henselmans tijdens een online lezing tips waarmee je financieel heelhuids door de coronacrisis kunt komen.

Marieke Henselmans is bekend van o.a. Geen cent te makken en het Financieel Dagblad. Ze publiceert al jaren over geldzaken en wordt geprezen om haar opgewekte schrijfstijl, verdieping in de onderwerpen, haar humor en het feit dat ze nooit aan het moraliseren slaat.

Tijdens de interactieve lezing via Zoom bespreekt ze de meest genoemde vooroordelen op het gebied van besparen. Ook daagt ze het publiek uit om een crisistest te doen: is jouw situatie rood, oranje of groen? Marieke geeft niet alleen gouden tips voor verschillende situaties, maar geeft ook een oefening waarmee je je kunt voorbereiden op een geldcrisis. En dat geeft rust! Of je nu een zzp’er, vast- of flexwerker, babyboomer, klein- of grootverdiener bent.

Gratis aanmelden
Deze activiteit is onderdeel van de Week van het Geld in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De lezing wordt online gegeven via Zoom. Wanneer je je van tevoren aanmeldt, krijg je een mailtje toegestuurd met de toegangslink. De eerste 40 mensen die zich aanmelden voor de lezing krijgen een exemplaar van de Crisis (scheur)kalender 2021. Aanmelden is gratis en kan via de website van de Bibliotheek Oostland, www.bibliotheekoostland.nl

Onderzoek naar leefbaarheid

Hoe waardeert u de leefbaarheid in uw wijk? De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil graag weten wat inwoners vinden van de leefbaarheid in de kernen en wijken. Daarom start de gemeente Pijnacker-Nootdorp weer met het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek.

Ruim 6.100 inwoners

Komende week ontvangen ruim 6.100 inwoners een vragenformulier. Daarin wordt hen gevraagd rapportcijfers te geven over leefbaarheidsaspecten in hun wijk. Het vragenformulier is eenvoudig opgesteld en kan binnen enkele minuten worden ingevuld. De geselecteerde inwoners krijgen een code om de vragenlijst digitaal in te vullen of de mogelijkheid om op papier in te vullen en te retourneren.

Eens per twee jaar
Inwoners weten als geen ander wat er in hun woonomgeving goed of minder goed is. En waar zich problemen kunnen voordoen als niet tijdig wordt ingegrepen. De gemeente voert dit onderzoek eens per twee jaar uit, zodat we ontwikkelingen, maar ook effecten van maatregelen kunnen volgen.

De vragen zijn ingedeeld rondom drie hoofdthema’s:
• fysieke woonomgeving – zoals de kwaliteit van de woningen, de groen- en speelvoorzieningen en het voorzieningenniveau van scholen, winkels, sportvoorzieningen etc.
• sociale woonomgeving – waaronder het samenleven van verschillende mensen in een wijk en de betrokkenheid bij de wijk
• veiligheid en overlast – denk hierbij aan inbraken, vandalisme en jeugdoverlast en aan hinder door verkeer, zwerfvuil en hondenpoep

Resultaten derde kwartaal bekend
De resultaten van het onderzoek worden in het derde kwartaal bekend gemaakt. Waar mogelijk neemt de gemeente maatregelen om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren. Inwoners die de enquête ontvangen, kunnen de vragenlijst tot uiterlijk 2 april terugsturen. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Wijkzaken via telefoonnummer 14 015.

Hulp bij het digitaal regelen van overheidszaken

Er zijn tegenwoordig steeds meer dingen van de overheid die je zelf online moet regelen. Het aanvragen van een AOW-uitkering, het regelen van zorg of het verlengen van je rijbewijs. Het is fijn als iemand u hierbij op weg helpt.

Iedere vrijdagochtend
U kunt vanaf 5 maart terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid in Pijnacker. Tijdens het telefonisch spreekuur op vrijdagochtend kunt u uw vragen stellen.

Medewerkers van Bibliotheek Oostland helpen u met vragen over bijvoorbeeld:
• DigiD
• het uitstellen van belastingaangifte
• het vinden van hulp bij u in de buurt
• een verkeersboete betalen in termijnen
• gratis computercursussen

Telefonisch spreekuur

Wilt u weten wat het Informatiepunt Digitale Overheid voor u kan betekenen? Bel dan op vrijdag tussen 10.00 – 14.00 uur naar 015 – 369 44 30.

Werkzaamheden het Hazepad

In opdracht van Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat KWS Infra de kade langs het Hazepad verstevigen en opknappen. Dit is nodig omdat de kade niet meer stabiel is. Maandag 15 maart 2021 starten de werkzaamheden aan de kade. Deze zullen naar verwachting eind 2021 klaar gereed zijn.

Vleermuisonderzoek
Het herstel van het fietspad wordt verder uitgewerkt door de gemeente en volgt later. Dit heeft te maken met het vleermuisonderzoek in de bomen die hiervoor gekapt moeten worden.

Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden blijft het Hazepad dicht voor zowel fietsers, wandelaars en ruiters. Er komt een omleidingsroute voor het fietsverkeer via de Dwarskade, Molenweg, Oudeweg. De brug richting de Dobbeplas gaat dicht. Voor wandelaars komt er een alternatieve verbinding.

Hulpdiensten
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de omleiding zodat bij noodgevallen de woningen en bedrijven goed bereikbaar zijn

Themacafé geestelijke gezondheid op 22 maart

Wilt u leren omgaan met psychische klachten of wilt u iemand met psychische klachten kunnen helpen? Sluit dan op 22 maart van 19.00 tot 21.00 aan bij het digitale themacafé geestelijke gezondheid.

Waar kunt u terecht met vragen?
U hoort deze avond waar u binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp terecht kunt met vragen. En we gaan met elkaar in gesprek over welke mogelijkheden we nog meer zien met elkaar.

Wat zijn de klachten?
Psychische klachten komen veel vaker voor dan veel mensen denken. Mensen voelen zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. Of kunnen zich slecht concentreren, denken vaak aan angstige situaties of zijn snel geïrriteerd. Ongeveer één op de vier mensen krijgt met dit soort klachten te maken. Gelukkig weten de meeste mensen zo een periode achter zich te laten of leert men ermee te leven.

Begrip van omgeving
De juiste omstandigheden en begrip van de omgeving zijn van groot belang voor mensen die herstellen van psychische klachten. Als gemeente zetten wij ons ervoor in om plekken voor herstel te vinden. En als het nodig is, plekken voor herstel te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven, sportscholen of verenigingen die mensen een plek bieden op te herstellen van psychische klachten. Jan Mostert, coördinator bij de Herstelacademie, vertelt hier tijdens de digitale bijeenkomst meer over. Maar we horen ook graag welke mogelijkheden er nog meer zijn en waar mensen behoefte aan hebben. Uw ideeën en wensen zijn meer dan welkom! Naast Jan Mostert, komt deze avond ook Jack van der Kruijs aan het woord. Hij vertelt ons over zijn ervaringen elders in het land met de ‘GGZ vriendelijke gemeente’. Uiteraard is er deze avond ook ruimte om uw eigen verhaal te delen of voor te leggen.

Corona en impact
Inmiddels is bekend dat corona ook grote impact heeft op geestelijke gezondheid van mensen. Ook hier staan we deze avond bij stil. We bespreken met name wat er in deze tijd nog wel mogelijk is voor mensen die behoefte hebben aan contact.

Aanmelden
Wilt u ook aansluiten? Stuur dan voor 10 maart een mail aan bel_sec@pijnacker-nootdorp.nl, dan ontvangt u een uitnodiging voor de bijeenkomst in Teams.

Een schone buurt zonder hondenpoep

Hondenbezitters, houd onze omgeving schoon! Neem altijd een zakje mee als u uw hond uitlaat en ruim hondenpoep op. Ook op een uitrenveld. In de gemeente controleren handhavers op wisselende plekken.

Hondenpoep is en blijft een grote ergernis voor veel inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Daarom controleert de gemeente op verschillende plaatsen het naleven van de regels. Met name op die plekken waarover veel overlastmeldingen binnen komen. De handhavers spreken mensen aan en kunnen ook een boete uitdelen.

De regels voor hondenbezitters
• Ruim hondenpoep altijd op. Ook op uitrenterreinen.
• Als u een hond uitlaat moet u een zakje bij u te hebben om hondenpoep op te ruimen. Op veel plekken in de gemeente waar vaak honden worden uitgelaten staan speciale bakken voor afvalzakjes met hondenpoep.
• Houd uw hond in de bebouwde kom aan de lijn. Alleen op uitrenterreinen hoeft dat niet.
• Laat uw hond niet uit op een speelterrein.

Handhavers
Gemeentelijke handhavers kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. U kunt natuurlijk ook zelf iemand aanspreken op deze regels. Meer informatie over waar u uw hond mag uitlaten en wat de regels zijn vindt u onder www.pijnacker-nootdorp.nl/honden

Afvalinzameling tijdens het winterweer

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil fietsen voor iedereen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijker maken. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw fietsplan. Al veel inwoners hebben tips en tops gegeven over de huidige situatie. Graag hoort de gemeente ook uw mening over het fietsen in de toekomst. Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Waar moet de gemeente op inzetten? Vul voor 4 maart de enquête in via www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen.

Komende tien jaar
Het fietsplan beschrijft de toekomst van het fietsen in de gemeente voor de komende tien jaar. Het gaat in op fietsveiligheid, fietsparkeren, fietsbeleving en nieuwe vormen van fietsen. Voor dit plan hebben we uw hulp nodig. Alleen samen met inwoners en gebruikers kunnen we werken aan het nog fietsvriendelijker maken van onze mooie gemeente.

800 reacties
Al eerder vroeg de gemeente u via het digitaal fietsplatform tips en tops te geven over het fietsen in de gemeente. Daarop zijn meer dan 800 reacties binnengekomen. Daar is de gemeente ontzettend blij mee! Het geeft ons een completer beeld van de huidige situatie. De Gemeente kan zo de acties beter toespitsen op uw behoeften.

Visie op toekomst
De volgende stap is het vormen van een visie op de toekomst van het fietsen in de gemeente. Daarbij neemt de gemeente uiteraard alle reacties van het fietsplatform mee. Daarnaast hoort de gemeente graag wat uw ideeën zijn over de toekomst. Wat vindt u belangrijk?

Nieuwe bomen in Balijbos en Bieslandse Bos

Vorige week is de herplanting in het Balijbos afgerond. In totaal duurden de werkzaamheden zes weken. Naar verwachting start vanaf 18 februari de herplanting in het Bieslandse bos. Bij vorst worden de werkzaamheden uitgesteld. De verwachting is dat de werkzaamheden 3,5 week duren en dat ze halverwege maart klaar zijn.

Vanaf maart begint in beide gebieden ook het herstellen van (ruiter)paden.

Afvalinzameling tijdens het winterweer

Door extreme weersomstandigheden kan Avalex mogelijk deze week niet bij u langskomen. Het weer vergt veel van de medewerkers die het vuil inzamelen. Ook de komende dagen moet rekening gehouden worden met extreme gladheid. Door deze weersomstandigheden kan de inzameling vertragen en zijn sommige zijstraten moeilijker begaanbaar. Per straat wordt bekeken of het huisvuil kan worden opgehaald, veiligheid staat boven alles.

Woont u aan een smalle weg? Zet dan uw container aan een brede weg in de buurt. Zo wordt de kans groter dat de medewerkers van Avalex hem kunnen legen.

Inzameling verzamelcontainers
Ook de inzameling van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers kan vertraging opleveren. Is de container vol? Probeer een nabij gelegen container of neem uw huisvuil mee terug. Plaats geen afval naast de containers. De container wordt zo spoedig mogelijk geleegd.

Inzameling minicontainers
Is uw afval niet opgehaald? Zet uw minicontainer dan weer binnen. En bied uw container weer aan op de eerstvolgende ophaaldag. Kijk voor de ophaaldagen op de afvalkalender.

Vastvriezen van afval in GFT minicontainers
Het vastvriezen van afval (met name GFT) in uw container is een vaak voorkomend probleem in de winter. Het kan soms gebeuren dat de klep van de container vastgevroren zit. Wilt u dit controleren en verhelpen op het moment dat u de container ’s ochtends aanbiedt? Lees tips om vastvriezen van afval te voorkomen op de website van Avalex.

Grofvuil
Heeft u een grofvuil afspraak gemaakt? Waar mogelijk wordt het grofvuil opgehaald. Smalle straten en straten die niet zijn gestrooid zijn, zijn voor de huisvuilwagens lastig te bereiken. Wanneer het grofvuil niet is opgehaald kunt u een nieuwe grofvuil afspraak maken voor volgende week via www.avalex.nl/grofvuil.

Milieustraten
De milieustraten zijn gewoon geopend. Kijk voor locaties en openingstijden op: Milieustraten – Avalex.

Deze week geen werkzaamheden in Pijnacker-Noord en Nootdorp Centrum-West
Deze week zou gestart worden met het plaatsen van nieuwe PMD-deksels in de wijken Pijnacker-Noord en Nootdorp Centrum-West. Door de weersomstandigheden moeten we deze werkzaamheden helaas met een week uitstellen. Lees hierover op de website van Avalex.

Avondklok verlengd vanwege mogelijke nieuwe golf van besmettingen

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari.

Het doel van de lockdown is om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen elkaar fysiek ontmoeten. Want hoe minder ontmoetingen, hoe minder besmettingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg.

Lees meer op de website van Overheid.nl

Steunpunt Coronazorgen

We hebben al geruime tijd te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Voor veel mensen geldt dat deze crisis nu ook mentaal zijn tol gaat eisen. Maakt u zich zorgen over uzelf of over een ander? Weet dan dat u niet alleen staat. Veel organisaties willen en kunnen u helpen.

Op de website van het Steunpunt Coronazorgen vindt u hulp en informatie over hoe u met uw gevoelens en zorgen om kan gaan in de coronacrisis. Ook vindt u verwijzingen naar organisaties die u verder kunnen helpen.

SWOP biedt coronaproof belastingspreekuren

Jaarlijks ondersteunt de Stichting Welzijn & Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de aangifte inkomensbelasting over het voorgaande jaar. Ook dit jaar organiseert de SWOP, onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen, belastingspreekuren in Pijnacker en Delfgauw. Uiteraard volledig coronaproof. Inwoners kunnen vanaf 8 maart terecht.

De belastingspreekuren van de SWOP zijn bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder, met een maximaal bruto jaarinkomen van 30.000 euro voor alleenstaanden. Of voor echtparen en gezinnen met een maximaal bruto jaarinkomen van 45.000 euro. De spreekuren vinden plaats in dienstencentrum De Schakelaar in Pijnacker, het welzijnscentrum Keijzershof in Pijnacker en in het welzijnscentrum De Kiezel in Delfgauw.

Afspraak maken
Van 1 tot en met 25 februari kunt u een afspraak maken voor het belastingspreekuur. U kunt hiervoor terecht bij het speciale afsprakenbureau van het SWOP. Van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 te bereiken via telefoonnummer 06-20888997. Kijk voor meer informatie op www.swop.nl.

Corona en mantelzorg

Mantelzorg vraagt in ‘normale’ tijden al veel van mensen. Door corona heeft u mogelijk meer momenten waarop u graag zelf wat hulp zou krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij Mantelzorgondersteuning van SWOP en bij de gemeente. Bij Mantelzorgondersteuning van SWOP kunt u terecht voor advies, een luisterend oor en contact met andere mantelzorgers.

Bij de gemeente kunt u informeren welke verschillende vormen van respijtzorg mogelijk zijn in uw situatie. Onder respijtzorg verstaan we vormen van ondersteuning waardoor u als mantelzorger tijdelijk niet de zorg heeft over de hulpvrager. Dit geeft u wat tijd voor uzelf.

Wilt u meer weten over wat respijtzorg inhoudt? Kijk dan op de website www.mantelzorg.nl. Kijk ook op ons product Ondersteuning mantelzorgers en respijtzorg.

Ik heb vragen over mantelzorg, waar kan ik terecht?
Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning van SWOP. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Lokale ondersteuning
• STJJMH Jonge mantelzorgers, contactpersoon Elise Roskam. Telefoonnummer 06-48020515, ma. t/m vr.
Doel: Ben je een jonge mantelzorger met vragen of behoefte aan een gesprek of ken je een jonge mantelzorger?

• SWOP Mantelzorgondersteuning, contactpersonen Josita Woesthuis en NIenke Oldenhuis. Telefoonnummer 015-3699 699, ma. t/m/ vr. 08.30 – 16.30 uur. Doel: Bent u mantelzorger en heeft u vragen of behoefte aan een gesprek? Josita Woesthuis en Nienke Oldenhuis helpen u graag.

Landelijke ondersteuning
• Mantelzorglijn. Telefoonnummer 030-7606055, ma. t/m vr. 09.00 – 18.00 uur. Doel: Voor alle vragen rondom mantelzorg.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Ondanks de vele steunmaatregelen hebben sommige mensen moeite om hun vaste lasten te betalen. Met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) wil het Rijk huishoudens steunen voor wie de huidige steunmaatregelen onvoldoende uitkomst bieden.

Terugval in inkomen
Het gaat hierbij om huishoudens die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen.

Wie komen in aanmerking?
Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering. Voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook mensen die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK.

Meer informatie vanaf maart
Het is de verwachting dat de TONK per 1 maart beschikbaar komt. Het Rijk werkt op dit moment de regeling en de bijbehorende voorwaarden uit. Houdt hiervoor de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl in de gaten.

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen.

Daarom wil het kabinet binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok invoeren.

Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Lees alles over de extra maatregelen op Overheid.nl

Meer weten over vaccineren?

Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Naast het houden aan de coronamaatregelen is vaccineren een belangrijkste stap. Kwetsbare mensen en zorgmedewerkers krijgen nu als eerst het vaccin. Daarna volgen andere groepen. U krijgt bericht als u een vaccin kunt krijgen.

Vragen?
Het is begrijpelijk als u vragen heeft. Informatie over de vaccins, de aanpak, de veiligheid en meer vindt u op www.coronavaccinatie.nl. U kunt ook bellen naar het callcenter van de Rijksoverheid via 0800-1351.

Makkelijke taal
Wilt u graag meer weten over het vaccineren en corona in een makkelijke taal? Kijk dan op corona.steffie.nl.

Nederland blijft tot tenminste 9 februari in lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet.

Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Lees meer hierover op Rijksoverheid.nl

Wat zijn uw tips en tops over het fietsen in de gemeente?

Fietsen wordt in Pijnacker-Nootdorp steeds populairder. Daar is gemeente erg blij mee. De gemeente wil het fietsen voor iedereen graag nog veiliger en makkelijker maken. Graag hoort de gemeente uw mening over het fietsen in de gemeente. Dit kan via het digitaal fietsplatform op www.pijnacker-nootdorp.nl/fietsen.

Ervaringen delen
Of u nu heel vaak op de fiets zit of niet, als inwoner kent u de gemeente immers het allerbeste. En met behulp van uw ervaringen, tips en tops kan de gemeente het nog fijner maken om te fietsen in de gemeente. Op het fietsplatform kunt u bijvoorbeeld input leveren over: kruispunten die veiliger kunnen, plekken waar extra fietsenstallingen nodig zijn, slecht onderhouden fietspaden of gewenste doorsteekjes. Maar ook hoort de gemeente graag welke plekken u prettig vindt.

Input voor het fietsplan
De informatie uit het platform neemt de gemeente mee bij het maken van een nieuw fietsplan. Hierin beschrijft de gemeente de toekomst van het fietsen in Pijnacker-Nootdorp voor de komende 10 jaar. Daarbij gaat ze in op fietsveiligheid, fietsroutes, fietsparkeren en fietsbeleving. Maar ook op nieuwe vormen van fietsen zoals de speed-pedelec, E-bike en deelfiets. Met als ultieme doel het bereiken van maximaal fietsgeluk voor iedere fietser.

Platform open tot 31 januari
Dus, help de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog fietsvriendelijker te maken en laat uw tips en tops achter op het fietsplatform! Het platform staat open tot en met 31 januari.

Aanvullende locaties ondergrondse containers

De locaties voor de ondergrondse containers voor het Nieuwe Inzamelen zijn inmiddels op veel locaties gerealiseerd. Op een zestal plekken bleek echter dat nieuwe of extra locaties nodig zijn voor de ondergrondse containers.

Van 28 december 2020 tot 8 februari 2021 is het plan digitaal ter inzage en heeft u de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Lees er alles over op de site van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp Actueel> Plannen ter inzage

Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER omgevingsvisie ter inzage vanaf 7 januari

De gemeente werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Wellicht heeft u hier al meer over gelezen en meegedaan aan het Panorama Pijnacker-Nootdorp in oktober en november van 2020. In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe de fysieke leefomgeving zich op de lange termijn (tot 2050) gaat ontwikkelen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet, die (naar verwachting) in werking zal treden op 1 januari 2022.

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie is het verplicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen als de Omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit m.e.r. Ook kan de mogelijke noodzaak om een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming uit te voeren, aanleiding zijn voor een plan-m.e.r.

De verwachting is dat de Omgevingsvisie kaderstellend zal zijn voor dergelijke activiteiten en dat dit gevolgen kan hebben voor het milieu.

Ter inzage
De eerste stap in de procedure van een planMER is de kennisgeving van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze ligt ter inzage vanaf 7 januari tot en met 24 februari. Bekijk het stuk en kijk hoe je een zienswijze kunt indienen op Actueel> Plannen ter inzage

Nootdorp NU verschijnt een keer per maand en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Nootdorp.

Uitgever:
Drukkerij Van de Sande
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp

Oplage:
7.200

Advertenties/Acquisitie:
Monique van de Sande
T: 015 310 92 94
E: monique@sande.nl

Vormgeving:
Jolanda de Koning

Medewerkers:
Dick den Hollander
Annette van Oosten
Quirine Polderman
Ruben Molenaar
Madelon van der Helm

Eindredactie:
Monique van de Sande

Redactieadres:
Ambachtshof 1
2632 BB Nootdorp

Email:
info@nootdorpnu.nl

Overnemen:
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.