Skip to content

Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER omgevingsvisie ter inzage vanaf 7 januari

De gemeente werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Wellicht heeft u hier al meer over gelezen en meegedaan aan het Panorama Pijnacker-Nootdorp in oktober en november van 2020. In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe de fysieke leefomgeving zich op de lange termijn (tot 2050) gaat ontwikkelen. Daarmee bereidt de gemeente zich voor op de invoering van de Omgevingswet, die (naar verwachting) in werking zal treden op 1 januari 2022.

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie is het verplicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen als de Omgevingsvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit m.e.r. Ook kan de mogelijke noodzaak om een passende beoordeling op grond van de Wet natuurbescherming uit te voeren, aanleiding zijn voor een plan-m.e.r.

De verwachting is dat de Omgevingsvisie kaderstellend zal zijn voor dergelijke activiteiten en dat dit gevolgen kan hebben voor het milieu.

Ter inzage
De eerste stap in de procedure van een planMER is de kennisgeving van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze ligt ter inzage vanaf 7 januari tot en met 24 februari. Bekijk het stuk en kijk hoe je een zienswijze kunt indienen op Actueel> Plannen ter inzage