Skip to content

Maaibeleid gemeente

Maaien ligt gevoelig en iedereen heeft er wel een mening over: te veel, te weinig, onveilig, slordig, te laat, te vroeg, onkruid, ongedierte. Vooral over de plekken waar ecologisch beheer plaats vindt, is veel te doen. Deze plekken worden vaak pas in juli gemaaid. Waarom doen we dat eigenlijk? Daar zijn verschillende redenen voor.

Verkeersveiligheid

De eerste is verkeersveiligheid. Met dit groeizame weer (warmte en vochtigheid) schiet het gras uit de grond. Tegelijkertijd moet het zicht voor verkeersdeelnemers goed blijven.

Broedseizoen voorbij

De tweede reden is dat het broedseizoen voor de meeste vogels op 15 juli voorbij is (watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus). Nesten en eieren zijn tijdens de hele periode wettelijk beschermd. Maaien mag dan niet.

Ecologisch beleid

De derde reden is ecologisch beleid. Het lijkt onlogisch, maar maaien kan een bijdrage leveren aan het behouden van verschillende planten en bloemen. Als we niet maaien, dan nemen eerst de grassen toe, dan struiken en bomen en wordt het grasland ongeschikt als leefgebied. Willen we graslanden en de hele levende have daarin behouden, dan moeten we dus wel maaien. Soms blijft het maaisel een paar dagen liggen. Rupsen bijvoorbeeld kunnen dan een veiliger heenkomen zoeken. Maar te lang laten liggen van het maaisel leidt juist tot verstikking en verzuring en meer grassen. Dat willen we ook niet.