Skip to content

Sluitende begroting voor 2022

De programmabegroting 2022 is alweer de laatste van het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Door alle inspanningen van zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren met een financieel gezonde uitgangspositie voor de nieuwe raadsperiode.

Bekijk de gehele begroting op begroting.pijnacker-nootdorp.nl

Unieke raadsperiode

De raadsperiode 2018-2022 zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken in gaan als de periode van de coronapandemie. Uniek voor deze raadsperiode was ook de verkoop van de aandelen Eneco in 2020 waarmee de gemeente eenmalig ruim tachtig miljoen euro kon bijschrijven op de bankrekening. Door het slim inzetten van de opbrengsten van de verkochte aandelen is er jaarlijks ruim anderhalf miljoen euro jaarlijks beschikbaar voor nieuw beleid en investeringen in onder andere wegen, fietsroutes, onderwijshuisvesting en cultuur- en sportaccommodaties.

Omgaan met stijgende kosten

De uitgaven voor de uitvoering van wettelijke taken zoals de jeugdzorg en WMO-voorzieningen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Na lang aandringen bij het Rijk zijn de gemeenten voorlopig gecompenseerd voor de extra kosten voor de jeugdzorg.

Ook de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk afval namen toe. Dit komt met name door de stijgende kosten en belastingen voor het verwerken van restafval. Om de kosten niet nog verder te laten stijgen is het noodzakelijk het afval nog beter te scheiden.

Het is gelukt om de tarieven voor de onroerendzaakbelasting, toeristenbelasting en afvalstoffenheffing niet verder te laten stijgen dan met de inflatie. Het tarief voor de rioolheffing stijgt helemaal niet en het tarief voor de hondenbelasting daalt zelfs.